Sider

Norsk Arkivråd (NA) mener at tiden er overmoden for ny regulering på dette området sett i lys av regjeringens mål om digitalisering av offentlig sektor, store endringer i måten forvaltningen organiseres på, nye arbeidsformer, utbredt bruk av fagsystemer og samhandlingsløsninger og krav i andre regelverk. Det er vårt syn at de foreslåtte endringene tar oss et stykke på vei i en forenkling og modernisering, men forskriften vil fortsatt i for stor grad være tilpasset papirbasert saksbehandling og arkiv.

I 2017 har vi ti forskjellige kurs på planen, i både Oslo, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Vårt nye innføringskurs i offentlig arkivdrift gjennomføres for andre gang og vi tilbyr et todagers-kurs i Records management audit (dokumentasjonsrevisjon) i samarbeid med Scandinavian Information Audit. Forvaltning av elektroniske sak- og arkivsystemer gjennomføres i 2017 i ny drakt.

Det foregår et intensivt arbeid i Norsk Arkivråd for å ferdigstille kursplanen for 2017. Vi ser frem til å tilby medlemmene et omfattende kursprogram, med både kjente og nye kurs.

NA har avgitt høringssvar til Høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet.

Riksarkivet har bidratt med midler slik at Norsk Arkivråd kunne gjennomføre møter i alle regioner om UDA - Verdenserklæringen om Arkiver. Samtidig fikk vi også muligheten til å gjennomgå forslaget til ny arkivforskrift og gi innspill til utforming av høringssvar.

Norsk Arkivråd har lenge etterlyst revidering av arkivloven og onsdag ettermiddag kom gladmeldingen!

Det blir presentasjon av punktene i UDA og diskusjon om hva disse betyr for arkivansatte. Vi tar også opp forslaget til ny arkivforskrift og gir innspill til hvordan man kan skrive høringssvar.

Høringsnotat med forslag om endring av arkivforskriften er akkurat sendt ut. Høringsfristen er 15. januar,

Norsk Arkivråds leder Marianne Høiklev Tengs og nestleder Anja Jergel Vestvold har i dag vært på Stortinget og holdt innlegg i familie- og kulturkomiteens budsjetthøring.

Sider