Sider

Styreleder Marianne Høiklev Tengs og nestleder Anja Jergel Vestvold hadde korte møter med to av politikerne i Stortingets familie- og kulturkomité; Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen og Høyres Mette Tønder. Revisjon av arkivloven og forskriften stod på agendaen på begge møtene. Vi møtte politikere som hadde gledet seg til å møte oss etter å ha vært på «arkivturné» blant annet til Riksarkivet. NA argumenterte for at det er lite hensiktsmessig med en trinnvis revisjon av arkivforskriften slik det ligger an til nå. Vi ønsker oss en samlet revisjon av både lov og forskrift.

Avisen Østlendingen skriver at et samlet storting ber regjeringen følge opp arbeidet med Norsk helsearkiv på Tynset og å realisere et bygg som også skal huse helsearkivets historiske papirdokumenter så vel som de elektroniske og de som blir digitalisert.

Norsk Arkivråd har sendt svar på høring om «Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt - Evaluering av offentleglova»

I forslaget står det blant annet at Kulturdepartementet undersøker flere løsninger for depot for bevaring av eldre og avsluttede papirbaserte arkiv fra statsforvaltningen, og at Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide en mulighetsstudie for arkivbygg på Tynset.

Innen 1. april skulle 139 statlige etater ha tatt i bruk sikker digital postkasse. I følge NRK er det bare 44 som rakk fristen. – Den viktigste grunnen til forsinkelsen er oppgradering av saks- og arkivsystemer til å sende dokumenter digitalt. Vi er i dialog med alle som fortsatt jobber med dette, og regner med at samtlige etater snart er i mål, sier avdelingsdirektør i Difi, Torgeir Strypet, til NRK.

Regjeringen.no omtaler meldingen slik: "Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Den omhandler videre hvordan IKT kan legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet og presenterer nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen)."

I strategien står det bl.a. dette om arbeidet med revisjon av arkivregelverket: "....Revisjon av arkivforskrifta, og eventuelt delar av arkivlova, for blant anna å tilpasse arkivregelverket betre til digitalisering. Ein vil blant anna vurdere behov for endring slik at offentlege organ kan ta i bruk skytenester med serverar utanfor Noreg for arkiv." Det vil si at offentlig sektor må vente på disse avklaringene før skytjenester tas i bruk.

Juryen, bestående av styremedlemmer fra ICAs seksjon SPA (Section of Professional Associations) har gått gjennom de 66 innkomne bidragene og plukket ut ni finalister. To av finalistene er norske!

Sivilombudsmannen har gjennomført en undersøkelse av Forsvarsdepartementets behandling av innsynssaker. Undersøkelsen viser at departementets behandling av innsynssaker i mange tilfeller er tilfredsstillende. Det er likevel noen mangler ved departementets behandling av slike saker. Departementet har ikke hatt tilstrekkelig oversikt over innsynskravene, og dette har medført at departementet i flere tilfeller ikke har gitt svar til den som har bedt om innsyn.

Prisen ble utdelt på vegne av Norsk Arkivråd av leder av Stortingets familie- og kulturkomitee Svein Harberg på det 7. norsk arkivmøtet på Fornebu.

Sider